Com funciona

Només s’utilitza programari gratuït, principalment R, Python i Weka.

Llarg termini o curt termini, investigació completa o simplement per resoldre un inconvenient (tarifa per hora).

Idiomes: anglès, espanyol, francès, italià i català.

Preparat per facturar segons millores dels resultats: a partir d’una línia de base existent, cobrar segons millors models o noves significacions.

Títol de MBA que ajuda a traduir la implementació al llenguatge empresarial.
Com el director d’orquestra que també sap construir i tocar els instruments (davant d’un director que no sap tocar cap instrument).

Preparat per a entrades SSD (Summary Statistics Data – resum de dades estadístiques) (sense base de dades):

Alguns models lineals es poden obtenir només amb SSD (nombre de casos, mitjanes, desviació estàndard, correlacions). Inclou regressions lineals, mediacions, models d´equacions estructurals, mínims quadrats parcials.

Els mateixos resultats que amb les bases de dades originals. Sense dades simulades.

L’enriquiment de dades (neteja i millora de dades) s’ha de considerar necessari i, en general, consumeix més temps de l’esperat. Aquest no és pas un tema menor. Per exemple, cal assignar els dies acumulats correctes als esdeveniments que se superposen: 1. ofertes súper espontànies només avui dins d’ofertes setmanals o mensuals, 2. la prescripció mèdica es veurà alterada si les condicions es tornen inviables (per exemple, sense fisioteràpia si les circumstàncies empitjoren).